ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น คือปรากฎการณ์ความล้มเหลวของการทำให้เป็นประชาธิปไตยอันมีข้อบ่งชี้หลายประการ สำคัญที่สุดคือ การรัฐประหาร นับแต่หลัง พ.ศ. 2475 เกิดการรัฐประหารถึง 13 ครั้ง

อีกประการคือ รัฐธรรมนูญไทยไม่อาจสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้องรักษารัฐธรรมนูญร่วมกัน ซ้ำยังกลับกลายเป็นเครื่องมือของชนชั้นนำในการรักษาอำนาจทางการเมือง มากกว่าที่จะมุ่งเน้นการจรรโลงประชาธิปไตย

การขับเคี่ยวต่อสู้ภายในหมู่ชนชั้นนำมักนำมาซึ่งวิกฤตการณ์ทางการเมือง และมักจบลงด้วยการรัฐประหารที่ส่งผลให้ประเทศไทยต้องออกจากกระบวนการทำให้เป็นประชาธิปไตย อันสะท้อนถึงการที่ชนชั้นนำไม่มีเจตนาที่จะสถาปนาและจรรโลงประชาธิปไตยให้มั่นคงอย่างแท้จริง

ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น คือบทสรุปที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่ใช่ บทสรุป และ/หรือจุดจบของการทำให้เป็นประชาธิปไตย ที่สักวันอาจตั้งมั่นในประเทศแห่งนี้

ข้อมูลหนังสือ

  • ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น
  • ผู้เขียน: จิราภรณ์ ดำจันทร์
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 336 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2562
  • ISBN: 9789740216612