สกัด 9 ผลงานวิจัย จาก 13 นักวิชาการ นำทีมโดย ผาสุก พงษ์ไพจิตร

“...ความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ และการกระจุกตัวด้านความมั่งคั่งและอำนาจ นับเป็นปัจจัยด้านโครงสร้างที่อยู่เบื้องหลังความคับข้องใจ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมที่เพิ่มจำนวนผู้ที่รู้สึกเหมือนกันจนทับทวีขึ้น ก็จะจุดชนวนนำไปสู่ความขัดแย้งที่ลุ่มลึกได้ในที่สุด”

เป็นหนังสือที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ผลงานวิจัยเรื่อง “สู่สังคมไทยเสมอหน้า การศึกษาโครงสร้างความมั่งคั่งและโครงสร้างอำนาจเพื่อการปฏิรูป” ซึ่งเป็นงานวิจัยใน โครงการทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย สกว.ได้อนุญาตให้สำนักพิมพ์มติชนตีพิมพ์ครั้งแรกนี้ เพื่อให้เกิดการเผยแพร่สู่สังคมอย่างกว้างขวาง 

ดังนั้นจึงเป็นการเปิดมุมมองและวิพากษ์ “การพัฒนาสังคมไทย” ได้อย่างลึกซึ้ง และเป็นฐานคิดในการพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมในสังคม รวมทั้งการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญในปัจจุบัน โดยมีเนื้อหาที่จะช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจแก่คนทั่วไปใน ครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการเมืองไทยได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลหนังสือ

  • สู่สังคมไทยเสมอหน้า
  • ผู้เขียน: ผาสุก พงษ์ไพจิตร
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 304 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2562
  • ISBN: 9789740216568