หนังสือเล่มนี้เป็นงานศึกษาเกี่ยวกับกำเนิดและลักษณะของวิชามานุษยวิทยาไทย และสาขาวิชาไทยศึกษา (Thai Studies) ในยุคแรกเริ่มช่วงทศวรรษ 1950 และ 1970 ซึ่งเป็น 2 ทศวรรษแรกของสงครามเย็น (Cold War) คำถามสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือ

หมู่บ้านชนบทไทยกลายเป็นหน่วยของการวิเคราะห์และหน่วยของการพัฒนาในสายตาของรัฐและนักมานุษยวิทยาไทยได้เมื่อไรและอย่างไร ? 

เพื่อที่จะตอบคำถามดังกล่าว ผู้เขียนจึงจัดวางกรอบในการวิเคราะห์ให้อยู่ในชุดความรู้ที่เรียกว่า “สังคมวิทยาความรู้” หรือ Sociology of Knowledge ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขเชิงโครงสร้างและบริบทของความเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมถึงความสัมพันธ์ทางอำนาจในช่วงเวลาหนึ่งๆ ที่กำหนดกระบวนการสร้างความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ

ข้อมูลหนังสือ