"สาระของหนังสือเล่มนี้ ได้ประมวลข้อมูลสำคัญที่น่ารู้และเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยตรง มาไว้ด้วยกันอย่างครบถ้วน เบื้องแรกตั้งแต่ความหมายและความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้อธิบายที่มาของพระราชพิธีดังกล่าว"

— ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ

ข้อมูลหนังสือ