"ผ้าเขียนทองสำหรับนำมาใช้เป็นเครื่องทรงขององค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในวาระหรือโอกาสพิเศษต่างๆ รวมทั้งใช้เป็นพระภูษาทรงขององค์พระมหากษัตริย์ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อันเป็นพระราชพิธีสำคัญสูงสุดของพระราชอาณาจักร จัดขึ้นเป็นปฐมในการเริ่มต้นของรัชสมัยการปกครองแผ่นดินของแต่ละรัชกาล"

(จาก คำนำ)

ข้อมูลหนังสือ