ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องธรรมดาที่ใครก็รู้ แต่จะมีใครรู้หรือไม่ว่า ทุกวันนี้เรากําลังจ่ายภาษีเงินได้ฯ ในอัตราที่ไม่เป็นธรรมกันอยู่

หนังสือเล่มนี้ย่อยจากงานวิชาการของทีมวิจัยเศรษฐศาสตร์ระดับ Top ของประเทศ นําโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ รองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ที่ได้นําข้อมูลที่ไม่เคยเปิดเผยให้คนนอกกระทรวงการคลังรับรู้มาก่อน แต่ทีมวิจัยได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้ศึกษาโครงสร้างของภาษีเงินได้ฯ ไทย จากตัวเลขสถิติต่างๆ ซึ่งจะเผยให้เห็นถึงความไม่เป็นธรรม อันเกิดขึ้นจากระบบภาษีและการจัดเก็บของรัฐที่มีช่องโหว่และเอื้อให้เกิดความเหลื่อมล้ำในหมู่ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี

ด้วยปัญหาที่หมักหมมของรัฐบาล ทีมวิจัยได้ยื่นข้อเสนอที่ "เรา" ไม่ควรปฏิเสธในการปฏิรูป ระบบภาษีเงินได้ฯ ที่จะทําให้รัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

ข้อมูลหนังสือ