หลังจากยุคอวสานกรุงศรีอยุธยา ราชวงศ์บ้านพลูหลวงถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุแห่งความเสื่อมในทุกๆ ด้าน จนเป็นเหตุให้เสียกรุงในที่สุด ราวกับว่าราชวงศ์บ้านพลูหลวงคือ "แพะรับบาป" แห่งประวัติศาสตร์อยุธยาตอนปลายหากแต่เป็นยุคเสื่อมจริง เหตุใดจึงมีหลักฐานที่ว่า...ราชวงศ์บ้านพลูหลวงติดต่อการค้ากับชาวต่างประเทศอยู่ตลอด

โดยเฉพาะชาวฮอลันดาและจีน ในด้านวรรณกรรมเค้าโครงเรื่องจากยุคสมัยนี้ถูกนำไปปรับปรุงสู่สมัยรัตนโกสินทร์ รวมไปถึงพระราชพิธีที่สืบทอดต่อไปยังกรุงรัตนโกสินทร์ จนมีการอ้างอิงไปถึงว่าคือสมัยเมื่อครั้ง "บ้านเมืองยังดี" ซึ่งหากเป็นยุคเสื่อมจริง เหตุใดจึงยังมีหลักฐานหลายประการที่สืบต่อไปยังกรุงรัตนโกสินทร์ ยังมีหลักฐานอีกมากภายในเล่ม ที่จะพลิกประวัติศาสตร์อยุธยาตอนปลาย ทำลายมายาคติลวง และประกอบสร้างประวัติศาสตร์ใหม่อีกครั้ง

ข้อมูลหนังสือ