สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔ หรือพระนามซึ่งเป็นที่รับรู้กัน ทั่วไปว่า "สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร" "ขุนหลวงดอกมะเดื่อ" "ขุนหลวงหาวัด" และ "ขุนหลวงปนะดู่ทรงธรรม" เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ ก่อนสุดท้าย ของกรุงศรีอยุธยาก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ.๒๓๑๐ ครั้งเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาแล้ว สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง ของกรุงศรีอยุธยาที่ต้องเสด็จฯ ไปประทับ ณ ประเทศพม่ากว่า ๓๐ ปีทั้งใน เมืองรัตนปุระอังวะและเมืองอมรปุระในสมณเพศจนกระทั่งสวรรคตและถวาย พระเพลิงพระบรมศพที่นั่นพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร จึงมีความน่าสนใจและควรศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

ข้อมูลหนังสือ

  • ขุนหลวงหาวัด กษัตริย์ผู้เสียสละราชย์
  • ผู้เขียน: รศ.ดร. ศานติ ภักดีคำ
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 168 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2561
  • ISBN: 9789740216124