"...วิเคราะห์งานศิลปกรรมในรัชกาลที่ ๔ ทุกๆ ด้านตรวจสอบกับเอกสาร ทางประวัติศาสตร์ เพื่ออธิบายถึง พระราชประสงค์ที่แท้จริงของการสถาปนา วัตถุสถานในบวรพุทธศาสนาในรัรัชกาล ของพระองค์ นับเป็นผลงานวิจัยอย่างละเอียดรอบคอบ และได้ผลการศึกษา ซึ่งเป็นที่ยอมรับ เป็นอย่างดี จนทำให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะ ของงานช่างในสมัยรัชกาลที่ ๔ แนวพระราชศรัทธาปณิธานในการสร้างงาน ศิลปกรรม รวมทั้งพระราชประสงค์ ครั้งสำคัญของการสถาปนาวัดที่ยังไม่เคย มีการอธิบายทั้งรูปแบบศิลปกรรม และการวิเคราะห์หลักฐานอย่างเป็นระบบ มาก่อน..."

ข้อมูลหนังสือ