เพื่อนบ้านยังคงมองไทยเป็นศัตรูอย่างคงมั่นจากสื่อของรัฐและข่าวสารต่าง ๆ ยิ่งในช่วงที่เกิดปัญหาความสัมพันธ์ รัฐบาลบางประเทศปลุกปั่นกระแสต่อต้านผ่านแนวคิดเดิม

ขณะที่ความขัดแย้งเป็นรอยปริร้าว แต่กระแสโลกาวิวัฒน์กลับทำให้อาเซียน "ไร้พรมแดน" เชื่อมตะเข็บเข้าด้วยกันอย่างเรียบแน่น จนรัฐไม่เป็นผู้ผูกขาดทางความคิดของประชาชนอีกต่อไป 

ไทยในสายตาเพื่อนบ้าน จึงออกมาหลากหลายตามความรู้สึกนึกคิดของผู้คนมากเท่านั้น

ข้อมูลหนังสือ