"ภูมิวัฒนธรรม" (Cultural Landscape) หมายถึงลักษณะภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographical Landscape)ในอาณาบริเวณใดบริเวณหนึ่ง เช่น ป่าเขาลำเนาไพร ท้องทุ่งหนองบึง แม่น้ำลำคลอง ปากอ่าวชายทะเล ฯลฯ อันสัมพันธ์กับการตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองของผู้คนในท้องถิ่น จนเป็นที่รู้จักและมีการกกำหนดชื่อเป็นสถานที่ต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักร่วมกัน และมักจะสร้างเป็น "ตำนาน" (Myth) ขึ้นมาอธิบายถึงความเป็นมาและความหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
           

ข้อมูลหนังสือ