"...หนังสือเล่มนี้มีคุณูปการทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องชาติพันธุ์ที่สะท้อนให้เห็นว่าความเป็นมลายู และ อาจรวมไปถึงความเป็นไทยด้วย มิได้เป็นไปตามมาตรฐานที่แน่นอนตายตัวโดยการนิยามของรัฐหรือกฎเกณฑ์ทางศาสนา แต่มีพลวัตตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองและตามการปรับตัวของผู้คน เพื่อสร้างธรรมเนียมปฏิบัติที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ในขณะเดียวกันด้วยสไตล์การเขียนของศรยุทธ ผู้มีความสามารถในการเล่าเรื่อง คนอ่านทั่วไปก็อาจไม่รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้น่าเบื่อหรือยากเกินกว่าที่จะทำความเข้าใจ จริงๆ แล้วอาจสนุกกับสารพัดเรื่องราวที่เล่าในที่นี้และบางเรื่องก็อาจดูพิสดารจุดประกายให้คนอ่านบางคนพิจารณาไตร่ตรองสิ่งที่ตนรับรู้มาในอดีตเกี่ยวกับคนมลายูก็เป็นได้..."

ข้อมูลหนังสือ