วัดร้าง ไม่เพียงแต่เป็นศาสนาสถานที่มีแต่ซากปรักหักพัง หากแต่วัดร้างยังเป็นเสมือนพื้นที่ความทรงจำของชุมชนโบราษในย่านบางกอก ในแผนที่กรงเทพฯ เก่า มีรายชื่อวัดจำนวนไม่น้อยที่หายไปจากพื้นที่จริงในปัจจุบัน วัดเหล่านี้หายไปไหน? เช่นเดียวกับชุมชนพื้นที่โบราณสมัยอยุธยาตั้งอยู่? เช่นเดียวกับเอเชียทีค ที่พื้นที่เดิมเคยเป็นศาสนาสถานมาก่อน วัดร้างในบางกอก เป็นผลงานที่ ผศ. ดร. ประภัสสร์ ชูวิเชียร ได้สืบค้น สำรวจ แล้วนำมาวิเคราะห์เรียบเรียงอย่างเข้าใจได้ง่าย เข้าถึงกับคนทุกกลุ่ม ทุกชนชั้น ย้อนหาชุมชนในอดีตที่มีส่วนสำคัญยิ่งต่ออนาคต

เฉกเช่นเดียวกับที่ผู้เขียนได้เอ่ยไว้ในคำนำว่า " อดีตเป็นเงาของปัจจุบันที่จะส่องให้อนาคตสว่าง "

ข้อมูลหนังสือ