จารี จันทราภา
ด้นถอยหลัง
เคียงพิณ
ผการัมย์ งามธันวา
พ.พาน
ศิริ มะลิแย้ม
ณพรรธน์ ตรีผลาวิเศษกุล
เงาจันทร์
ชานนที

"นักเขียนรางวัลมติชน" ดังที่ปรากฏรายนามเหล่านี้
คือผู้สรรค์สร้างเรื่องทั่วไป เรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ และกวีนิพนธ์
ได้อย่างคมคาย น่าค้นหาความหมายในถ้อยคำ
หนังสือเล่มนี้ จึงใช่เพียงรวมเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์มือรางวัลจากเครือมติชน
หากแต่เป็นงานวรรณกรรมที่สะท้อนสังคม วิพากษ์วิทยาศาสตร์
และสร้างอัตลักษณ์ในงานฐานะงานเขียนจากคนร่วมสมัยได้อย่างทรงคุณค่า

ข้อมูลหนังสือ