รวมบทความทางด้านประวัติศาสตร์ จำนวน 6 เรื่อง ว่าด้วยความสัมพันธ์ไทย-ลาว 

1“พะเจ้าฟ้างุ่มแหล่งหล้าทอละนี”: พุทธกษัตริย์และความขัดแย้งยุคสถาปนาอาณาจักร
2 “พะเจ้าไซเซดถาทิราด” เวียงจัน-อยุธยา กับความสัมพันธ์ไทย-ลาว ในมิติเชิงประวัติศาสตร์
3 รัฐและความเป็นไทยในประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาว 
4 ก่อนจะเป็นรัฐประชาชาติ: การศึกษาว่าด้วยการปกครองระบอบอาณานิคมฝรั่งเศสในลาว
5 ความหมายและความเป็นมาของ “ลาวเทิง” ในประวัติศาสตร์ไท-ลาว จากยุคอาณานิคมถึงรัฐประชาชาติ สปป.ลาว 
6 ความเปลี่ยนแปลงของการเขียนประวัติศาสตร์ชาติลาวยุคหลังจินตนาการใหม่

บทความเหล่านี้ ชี้ให้เห็นถึงปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงบางอย่าง  อันเกี่ยวเนื่องกับประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างไทย กับ สปป.ลาว ผ่านงานประวัติศาสตร์ ซึ่งผู้เขียนใช้หลักฐานจากฝั่ง “ลาว” เข้ามาตรวจสอบกับหลักฐานฝ่าย “ไทย” รวมถึงงานเขียนทางประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพลครอบงำวิธีคิดของคนไทยในการมอง “ลาว” ว่าเป็นอย่างไร และ ลาวมองไทย อย่างไร และเป็นงานชิ้นแรกๆ ที่ทำการวิเคราะห์เรื่อง ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ลาว-ไทย อย่างละเอียด

ข้อมูลหนังสือ