บันทึกความทรงจำที่ลูกเขียนถึงพ่อ ผู้เป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราและเกษียณอายุราชการในตำแหน่ง ผู้ตรวจการราชการกระทรวงมหาดไทย 

บันทึกความทรงจำชิ้นนี้ เปรียบเสมือนชีวประวัติที่สอดประสานทั้งพ่อและลูก เห็นเส้นทางชีวิตที่ก้าวเดินของแต่ละคน โดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อ ข้าราชการที่ทำงานด้วยความสุจริต เห็นประโยชน์ของราษฎรเป็นที่ตั้ง และประพฤติดี เป็นค่านิยมที่ผู้เป็นพ่อได้ปลูกฝังในครอบครัว “กิตยารักษ์”  จนทำให้ลูกชาย คือ ดร.กิตติพงษ์ [ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)] เข้ารับราชการเจริญรอยตามพ่อ โดยเลือกชีวิตเส้นทางข้าราชการในสายกระบวนการยุติธรรมและเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย เพื่อให้ระบบการดำเนินคดีสามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง 

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เห็นความสำคัญของครอบครัว ที่เป็นแรงผลักดันให้สมาชิกในครอบครัวก้าวเข้าไปสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งความสำคัญของข้าราชการดีและสุจริต ที่สังคมไทยยังต้องการอยู่เสมอ ซึ่งเป็นอีกแรงหนึ่งจะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า

ข้อมูลหนังสือ