ศิลปะชวา  เป็นหนังสือหนึ่งในชุด "ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศอาเซียน" ที่ว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมโบราณในประเทศอินโดนีเซีย ศิลปะชวา แบ่งออกเป็นหมู่เกาะ โดยหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงชวาตะวันออก ที่มีแหล่งโบราณสถานที่เรียกว่า "จันทิ" อยู่มากมาย จันทิเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดีย นอกจากนี้แล้วผู้เขียนยังตีความภาพสลักบางส่วนของบุโรพุทโธ ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกอีกด้วย และสำหรับเกาะบาหลีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทย ย่อมมีเทวลัยที่จะกล่าวถึงด้วยเช่นกัน สิ่งสำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือ เป็นหนังสือภาษาไทยเพียงไม่กี่เล่มที่มีข้อมูลของศิลปะในประเทศอินโดนีเซียอย่างครบถ้วน

ข้อมูลหนังสือ