บันทึกทูตจีนที่เข้าไปเขมรพระนคร ในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๙ 
ที่แลเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคนั้น 
ภาพสลักรอบระเบียงของปราสาทบายนในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ คือสิ่งที่แสดงความยิ่งใหญ่และมั่งคั่งของอาณาจักรเมืองเขมรพระนครในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดเป็นภาพสลักที่แสดงแลให้เห็นประเพณีพิธีกรรม ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในเมืองพระนคร ทั้งชนชั้นปกครอง ไพร่ฟ้า และข้าทาส ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงอย่างยิ่ง 
ภาพพจน์เหล่านี้จะสร้างได้ง่ายและมีสีสัน ถ้าหากได้อ่านบันทึกของโจวต้ากวาน ราชทูตจีนสมัยราชวงศ์หยวนที่เดินทางไปยังเมืองเขมรพระนครในยุคนั้น

ข้อมูลหนังสือ