เมื่อคนสมัยกรุงเทพฯ เขียนประวัติศาสตร์สุโขทัย
ที่สัมพันธ์กับการสร้างประวัติศาสตร์แห่งชาติ 

ศึกษาการสร้างความเป็น “สุโขทัย” ในทางประวัติศาสตร์ซึ่งสัมพันธ์กับการสร้างประวัติศาสตร์แห่งชาติ ในช่วงพ.ศ. ๒๔๕๐ – ๒๕๓๔ แล้วแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ

ช่วง พ.ศ. ๒๔๕๐ – ๒๔๙๕ ซึ่งเป็นช่วงที่สร้างให้สุโขทัยมาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติ สร้างความเป็นไทย ความเป็นอุดมคติ โดยชนชั้นนำ นักประวัติศาสตร์สามัญชน และประวัติศาสตร์สุโขทัยที่สร้างในช่วงนี้ได้กลายมาเป็นประวัติศาสตร์กระแหลักในสังคมไทย

และตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๖ – ๒๕๓๔ เป็นช่วงที่มีการสืบทอดประวัติศาสตร์กระแสหลัก ขณะเดียวกันก็มีประวัติศาสตร์กระแสรองขึ้นมาโต้แย้ง อีกทั้งยังเป็นช่วงที่เริ่มมีการเข้าไปจัดการบูรณะฟื้นฟูเมืองเก่าสุโขทัย จัดตั้งให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์และสร้างสถานที่ประเพณีประดิษฐ์ต่างๆ ขึ้นมารองรับแนวคิดกระแสหลัก

ข้อมูลหนังสือ

  • ประวัติศาสตร์ "สุโขทัย" ที่เพิ่งสร้าง
  • ผู้เขียน: วริศรา ตั้งค้าวานิช
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 312 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์เมื่อ: สิงหาคม 2557
  • ISBN: 9789740213185