วังสวนดุสิต รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในช่วงปลายรัชสมัยดังปรากฏหลักฐานว่ามีพระราชกระแสในชั้นแรกว่า จะทรงสร้างวังสวนดุสิต ว่า

“...ฉันจะคิดทำบ้านเปนที่ไปเที่ยวเล่น ...”  

และเนื่องพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกล วังสวนดุสิต จึงมิได้เป็นเพียง  บ้าน แต่ได้กลายเป็นโครงการสร้าง เมือง ที่เป็นปฐมบทของการพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ สมัยใหม่  เป็นรากฐานของความเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางทั้งสยามประเทศ  ที่ส่งผลสืบเนื่องต่อมาอีกกว่า๑๐๐ ปี 
 

ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมสาระสำคัญเกี่ยวกับการสร้างวังสวนดุสิต จากเอกสารชั้นต้น เพื่อให้เข้าใจสถาปัตยกรรม การวางผังเมืองและอีกหลายเรื่อง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

พร้อมภาพเก่าที่หาชมได้ยาก

ข้อมูลหนังสือ