เพราะความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยได้ทายท้าปรากฏการณ์ที่มีอยู่เดิมแทบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคง การดำรงอยู่ของสังคมชาวบ้านที่ถูกรุกคืบด้วยสิ่งแปลกปลอม จนสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมและนำไปสู่ความเป็นปรปักษ์ทางความคิด รวมเรื่องสั้น “เราต่างเป็นคนแปลกหน้าของกันและกัน” ของนักเขียนชายฝั่งอันดามันอย่าง “วันเสาร์ เชิงศรี” จึงเปิดเผยความเปลี่ยนแปลงที่กำลังรุกคืบเข้ามาอย่างช้าๆ ทว่าเชือดเฉือนสิ่งที่อยู่กับที่ให้ต้องเขยื้อนไปข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นการคอรัปชั่นของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ตัณหาของคนที่เพิ่มมากขึ้นภายหลังการถือกำเนิดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แม้แต่เหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สำคัญ รวมเรื่องสั้นเล่มนี้ยังเปิดเผยความใคร่และตัณหาสารพันทั้งจากคนต่างถิ่นและคนในท้องถิ่น อีกทั้งสะท้อนความแปลกต่างของคนที่ไม่เหมือนคนอื่นๆ จนถูกสังคมตั้งคำถามก่อนจะนำไปสู่การพิพากษา เนื่องจากเนื้อหาชีวิตของชาวอันดามัน หาใช่ความเปลี่ยนแปลงอย่างอนิจจัง หากแต่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่กัดกร่อนสาระของการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมจนอาจนำมาสู่ความล่มสลายของสังคม แต่ขณะเดียวกัน ในความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นก็หาได้ปราศจากความหวัง ด้วยทุกตัวละครในรวมเรื่องสั้นก็ยังเผยมิติแห่งความใฝ่ฝันเพื่อวันดีที่กว่าเสมอ

ข้อมูลหนังสือ

  • เราต่างเป็นคนแปลกหน้าของกันและกัน
  • ผู้เขียน: วันเสาร์ เชิงศรี
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 200 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2556
  • ISBN: 9789740211198