เรื่องสั้นชุดนี้ฉายภาพ “ผลกระทบ” จากโลกของทุนนิยม ที่ส่งอิทธิพลต่อชนชั้นล่าง ทั้งปัญหาที่ชนชั้นล่างไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ ปัญหาที่ชนชั้นล่างพยายามปรับตัวให้เข้ากับ “การเปลี่ยนแปลงของสังคม” ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งล้วนเป็นพลวัตของยุคสมัย และระบบทางการตลาดที่ยากจะเหนี่ยวรั้งไว้ได้

ข้อมูลหนังสือ

  • โลกคู่ขนานหลังประตูบานนั้น
  • ผู้เขียน: โมน สวัสดิ์ศรี
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 136 หน้า
  • พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2555
  • ISBN: 9789740210504