หนังสือเล่มนี้เป็นการศึกษาเศรษฐกิจไทยในบริบทของเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกและเศรษฐกิจ
โลก
จึงสามารถเผยให้ผู้อ่านได้เห็นว่าความสำเร็จ (และความล้มเหลว) ของเศรษฐกิจไทยไม่ใช่
เรื่องของ
ตำนานเสื่อผืนหมอนใบของบรรดาเจ้าสัว ความสามารถของเทคโนแครตที่มักประกาศ
ว่าปราศจาก
ผลประโยชน์ส่วนตน หรือความมีเสถียรภาพของรัฐบาลเผด็จการแบบสฤษดิ์
ธนะรัชต์/ประชาธิปไตย
ครึ่งใบในยุคเปรม ติณสูลานนท์ อย่างที่เราคุ้นเคยเท่านั้น แต่มีปัจจัย
ภายนอกมากำหนดอีกไม่น้อย
อุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกไม่ได้เติบโตจากการเปิดให้กลไก
ตลาดทำงานเต็มที่หรือการ
เข้าแทรกแซงตลาดโดยรัฐเท่านั้น หากแต่เกิดจากความสามารถทาง
สังคมในการสร้างเทคโนโลยีด้วย
ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเครือซีพีหรืออุตสาหกรรมชิ้นส่วนยาน
ยนต์ของไทย เป็นต้น หนังสือเล่มนี้ชี้ให้
เห็นว่าหัวใจสําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบ
ไล่กวดอยู่ที่อุตสาหกรรมการผลิต และกุญแจแห่ง
ความสำเร็จก็คือความสามารถทางสังคมของ
แต่ละประเทศในการนำเข้าเทคโนโลยี ปรับใช้และพัฒนา
ให้ดีขึ้นได้อย่างไร

ข้อมูลหนังสือ