ฟินแลนด์เป็นประเทศที่ติดอันดับโลกทั้งเรื่องคุณภาพชีวิต เสรีภาพ การศึกษา ระบบยุติธรรมสิทธิมนษุยชนและความน่าเชื่อถือ
คำถามคืออะไรที่ทำให้ประเทศหน้าใหม่อายุเพียงร้อยกว่าปีมีคุณภาพสังคม ประชากร และเศรษฐกิจที่รุดหน้ากว่าหลายประเทศในโลกนี้

หนังสือเล่มนี้ได้มอบ 106 คำตอบต่อคำถามข้างต้นไม่ว่าจะเป็นรัฐสวัสดิการที่ครอบคลุมในทุกมิติของชีวิตทำให้คนมีเรี่ยวแรงอยากพัฒนาชุมชน และประเทศ ระบบยุติธรรมที่เป็นธรรมต่อทุกคนอย่างเสมอหน้าทำให้การดูแลผู้คนเป็นไปอย่างเรียบร้อย รัฐที่เปิดเผยและโปร่งใส มุ่งมั่นใช้ภาษีของประชาชนเพื่อผลักดัน ให้สังคมก้าวไปข้างหน้า ไปจนถึงนโยบายที่ไม่ทิ้งใครสักคนไว้ข้างหลังทำให้ผู้คนรู้สึกถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

100 นวัตกรรมสร้างฟินแลนด์ จะพาทุกคนไปพบกับเบื้องหลังความสำเร็จของประเทศฟินแลนด์ที่มาจากคน ชุมชน และภาครัฐ ซึ่งจับมือกันเดินหน้าสร้างประเทศขึ้นมาจากซากปรักหักพังของอดีต ฝ่ากระแสการเปลี่ยนแปลง และมุ่งสู่ความท้าทายในอนาคต

ข้อมูลหนังสือ