ไม่ว่าจะเขียนวนนิยายขนาดยาวหรือขนาดสั้น บัลซัคยังคงความเป็นบัลซัค นั่นคือมีความเป็นผู้สร้าง สมตามที่คนฝรั่งเศสในปัจจุบันยกย่อง เป็นจักพรรดิแห่งอาณาจักรวรรณกรรมสมดังเจตนารมณ์ที่เขาตั้งไว้บนกระดาษซึ่งเสียบที่ปลายกระบี่รูปหล่อนโปเลียนในบ้านของเขา บัลซัคเขียนว่า

 “สิ่งที่เขาไม่อาจพิชิตด้วยกระบี่ ข้าจักทำให้ลุล่วงด้วยปากกา”

ข้อมูลหนังสือ