หนังสือเล่มนี้ คือหนังสือรวมบทความ ที่แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยจากผลงานของ ฮิโตะ ชไตเยิร์ล (Hito Steyerl) และในโลกศิลปะร่วมสมัย คงไม่มีใครไม่รู้จัก เธอเป็นทั้งนักทฤษฎีและเป็นนักปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน หรือบางคนก็เรียกเธอว่า ‘นักทฤษฎีในฐานะศิลปิน’ (theorist-as-artist) และ ‘ศิลปินในฐานะนักทฤษฎี’ (artist-as-theorist) ทั้งงานเขียนและงานศิลปะของเธอสำรวจและถกเถียงประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้น ณ ขณะหนึ่งในโลกร่วมสมัย ทั้งในด้านการเมือง สังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ยิ่งไปกว่านั้น งานของเธอยังไต่ถามถึงบทบาทหน้าที่ของสื่อในยุคโลกาภิวัฒน์ การแพร่กระจายของสื่อและวัฒนธรรมที่พ่วงไปกับสื่อนั้นในยุคดิจิตอล จนไปถึงเรื่องสงครามและเทคโนโลยีทางการทหาร

ข้อมูลหนังสือ