"...ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้จะได้ตัวอย่างเส้นทางชีวิตของผู้นำหลายท่าน ไปเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตที่สร้างความสุขความสำเร็จและพัฒนาจิตใจให้เอื้ออารีต่อคนรอบข้างและสังคมและการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม หนังสือ "อ่านอย่างผู้นำ" ที่เขียนโดย ดร.ณัชร สยามวาลา จึงเป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มหนึ่งที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์สมควรเผยแพร่ให้กว้างขวางต่อไป...."

- ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

"...ผมขอชื่นชมผู้เขียนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ที่จะทรงให้พสกนิกรชาวไทยทุกคนมีความรู้และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และพัฒนาชาติบ้านเมือง....."

- พลเอกประยุทธ จันทรโอชา

"...เมื่อได้อ่าน "READ TO LEAD อ่านอย่างผู้นำ" ของ ดร.ณัชร สยามวาลา จนจบแล้ว รูสึกประทับใจมาก เพราะผู้เขียนได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ซึ่งมีมากมายเขียนให้อ่านได้อย่างสนุกเพลิดเพลินและที่สำคัญยิ่งคือ ผู้เขียนไม่ใช่เป็นเฉพาะนักวิชาการเท่านั้นหากเป็นนักปฏิบัติด้วย..."

- ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ

ข้อมูลหนังสือ