มนุษยนิยม เป็นแนวคิดที่ให้คุณค่าหรือให้ความสำคัญกับเรืองของมนุษย์มากกว่าเรื่องของวัตถุยกย่องเชิดชูเสรีภาพ อิสรภาพของชีวิตมนุษย์ว่าเป็นฐานในการทำให้มนุษย์มีความสุขและเป็นทั้งพื้นฐานเป็นอุดมการณ์และเป้าหมายของมนุษย์

ในขณะเดียวกันเรียกได้ว่าทุกสิ่งที่มีอยู่ มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการทำความเข้าใจโลกและชีวิต ไม่ว่าทั้งทางปรัชญาตะวันตกหรือตะวันออกหรือในบทกวีรางวัลซีไรต์

ทั้งหมดจะใช้ภาษาแตกต่างกันแต่ก็ต่างกันโดยเพียงพยัญชนะเท่านั้น โดยอรรถแล้วก็มุ่งถึงชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ ความงามของมนุษย์นั่นเอง 

ข้อมูลหนังสือ