ประเทศไทย แม้จะมีความตื่นตัวในประเด็นอินเทอร์เน็ตกับสังคม แต่บทบาทในการขับเคลื่อนส่วนใหญ่ยังคงเป็นรัฐ ทำให้การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆอาจไม่ถูกมองอย่างรอบด้านเพียงพอ จึงมีแนวคิดในเรื่องการกำกับอินเทอร์เน็ตอย่างเปิดกว้างให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมอย่างหลากหลายในการกำหนดนโยบายอินเทอร์เน็ตร่วมกัน

หนังสือ "โลกใหม่ใครกำกับ? กรณีศึกษาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต" จึงจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจการกำกับอินเทอร์เน็ตผ่านกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง ทั้งในและต่างประเทศ โดยท้ายที่สุดผู้อ่านจะสามารถเข้าใจและเห็นภาพรวม ตลอดจนเห็นถึงความสำคัญของการกำกับอินเทอร์เน็ตอย่างมีส่วนร่วมได้

ข้อมูลหนังสือ