เราจะมองเห็นแจ่มชัด
ด้วยหัวใจเท่านั้น
สิ่งสำคัญนั้น
ไม่อาจเห็นได้ด้วยตา

ข้อมูลหนังสือ