กล่าวสำหรับในข้อเขียนจำนวนหนึ่งของฮาเมอร์ ชาลวาลา "สำนึกเชิงเสรีภาพ" หาได้เพียงสะท้อนในระดับความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างรัฐกับประชาชนเท่านั้น หากยังเชื่อมโยงในระดับปัจเจอต่อปัจเจก ผ่านมุมมองและการตั้งข้อสังเกตไปถึงเรื่องตัวตนเชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนาและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งสำนึกดังกล่าวนี้มีลักษณะบางส่วนคล้ายความคิดแบบ "อัตถิภาวนิยม" (Existentialism) ที่หลักการพื้นฐานคือการตระหนักในความมีอยู่ของมนุษย์ในฐานะปัจเจก และเคารพในเสรีภาพที่จะดำรงตัวตนระหว่างกันและกัน 

เนื้อหาหลัก ใช้วิธีการเล่าออกมาตรงๆ ด้วยภาษาที่เรียบง่ายมากกว่าจะใช้โวหารหรือความเปรียบที่ซับซ้อน งานที่เขียนเป็นร้อยแก้วจำนวนหนึ่งมีวิธีเล่าคล้ายวรรณกรรมกระแสสำนึก (Stream of Consciousness) บางชิ้นใช้รูปแบบเรื่องเล่าประกอบบทสนทนาสั้นๆ โดยใช้เหตุการณ์หรือเรื่องราวในชีวิตประจำวันเป็นสื่อเชื่อมโยงเพื่อเปรียบเทียบกับมุมมองและตัวตนในอดีต อย่างไรก็ตามลักษณะเด่นที่ผู้อ่านจะสัมผัสได้จากวิธีเล่าของฮาเมอร์ ชาววาลา คือเสน่ห์ของความ "ดิบ" ราวกับชิ้นส่วนฟุตเตจที่ผู้กำกับจงใจใส่ลงไปในภาพยนตร์ หรือราวกับการได้จิบดื่มความทรงจำที่บริสุทธิ์ 

- อโลชา เวียงพงศ์

ข้อมูลหนังสือ