งานเขียนชิ้นนี้ศึกษาถึงนัยของแนวคิดหลังสมัยใหม่ (Postmodern) ที่มีต่อเศรษฐศาสตร์ (Economics) โดยมุ่งประเด็นไปที่การนำแนวคิดหลังสมัยใหม่เข้าไปวิพากษ์และท้าทายสมมติฐานความมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาของสมมติฐานดังกล่าว อันจะนำไปสู่การเปิดมุมมองใหม่ๆ ทั้งทางด้านวิธีวิทยา และองค์ความรู้ให้แก่วงวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ต่อไป

ข้อมูลหนังสือ