หนังสือเล่มนี้ได้ก่อผลกระทบต่อวงการศึกษาไทยอย่างกว้างขวาง โดยทำหน้าที่แจ้งเตือนสังคมไทย ให้เปลี่ยนโฉม (transform) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของประเทศ ให้สอดคล้องต่อยุคสมัย จนเกิดพัฒนาการเชิงระบบและเชิงนโยบายต่อการศึกษาไทยมากมาย ถึงวันนี้เนื้อหาสาระในเล่มก็ยังคงสดใหม่อยู่ คือสื่อสารการเปลี่ยนแปลงแบบกลับจากหน้ามือเป็นหลังมือของการศึกษาในหลากหลายด้าน รวมทั้งสื่อสารเป้าหมายการเรียนรู้ที่ต้องครบด้าน (holistic)  และเกิดการเรียนรู้ในระดับที่ลึกและเชื่อมโยง (higher order learning)

ผมมีความใฝ่ฝันอยากเห็นคนในวงการศึกษาไทยใช้หนังสือเล่มนี้ ในการตั้งโจทย์ค้นหาวิธีประยุกต์หรือปฏิบัติในบริบทไทย เพื่อให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะต่างๆ และเติบโตเป็นพลเมืองไทยคุณภาพสูง ทำหน้าที่ร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองให้มีความมั่งคั่ง เสมอภาค และสันติสุขอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

- ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช

การปฏิรูปการศึกษาที่แท้ควรปฏิรูปกระบวนทัศน์ด้วย ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่นี้ “กระบวนการเรียนรู้สำคัญกว่าความรู้”และ “ครูมิใช่ผู้มอบความรู้”แต่ “ครูเป็นผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ โดยเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กและเยาวชน”

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 คืออะไร มีหน้าตาอย่างไร และจะทำได้อย่างไร มีปรากฏในหนังสือเล่มนี้หมดแล้ว ผมเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจเสมอมาและยังคงเชื่อต่อไปว่า หากมีครูสักคนที่อ่านเข้าใจ มีจินตนาการ และกล้าที่จะมีเสรีภาพในจิตใจของตนเอง ท่านสามารถเริ่มงานได้ด้วยตัวคนเดียว คือเริ่มต้น ลองผิดลองถูก แล้วประเมินตนเองร่วมกับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ท่านเปลี่ยนเด็ก 20-30คนรอบตัวได้แน่นอน ในเวลาไม่นานเกินรอด้วย

เพราะมนุษย์ คือเด็กๆ รวมทั้งครูเอง มีศักยภาพสูงกว่าที่ตนเองรู้ตัวมากนัก แน่นอน หากมีเสรีภาพ

เราสามารถเปลี่ยนโรงเรียนทุกโรงเป็นโรงเรียนทางเลือกราคาถูกและให้การศึกษาฟรีได้ แค่ไม่ยอมทำเท่านั้นเอง

- นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

 

ข้อมูลหนังสือ