กระบวนการสร้างรัฐสมัยใหม่เป็นหัวข้อสำคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่งในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ งานของ "จา เอียน ชง" อธิบายกระบวนการสร้างรัฐในเอเชียรวมทั้งรัฐไทยจากกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการแทรกแซงจากภายนอกและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐมหาอำนาจยุโรป ในฐานะปัจจัยชี้ขาดในการสถาปนารูปแบบของรัฐแบบใดแบบหนึ่งขึ้นมา ซึ่งก้าวข้ามคำอธิบายที่มุ่งเน้นเฉพาะแต่ปัจจัยภายในเท่านั้น

    "บงการอธิปไตย : การแทรกแซงจากจักรวรรดินิยมตะวันตกกับการก่อรูปของรัฐสยาม" เล่มนี้ จึงมีคุณูปการทั้งในระดับของกรอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และข้อค้นพบเชิงประจักษ์ในกรณีศึกษาของรัฐไทยสมัยใหม่ การก้าวข้ามไปให้พ้นพลวัตภายใน ย่อมช่วยทำให้เราเห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลวัตเชิงอำนาจภายในกับภายนอก และภาพการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสยามรัฐนาวาได้อย่างแจ่มชัดมากขึ้น หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยก่อให้เกิดการถกเถียงแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในไทยไม่มากก็น้อย

ข้อมูลหนังสือ