เมื่อกำลังเผชิญหน้ากับความตาย คุณจะเลือกรักษาชีวิตหรือความตาย?

หนังสือเล่มนี้จะยังประโยชน์ไม่เพียงแต่สำหรับผู้สนใจวรรณกรรมเยอรมันและปรัชญาเท่านั้น แต่จะเป็นประโยชน์ในการเปิดโลกทัศน์ของผู้ที่ศึกษาวิชานิติปรัชญาให้กว้างขวางขึ้น และทำให้ข้อถกเถียงในทางนิติจริยศาสตร์มีชีวิตชีวาขึ้นอีกด้วย

คำปรารภ

วรเจตน์ ภาศีรัตน์

ข้อมูลหนังสือ