เมื่อการดำรงอยู่ของสถาบันกษัตริย์ไทยมาถึงทางแยกเช่นนี้ เราจะอธิบายอิทธิพลของสถาบันที่มีต่อสังคมไทยแทบทุกแง่มุมตามความเป็นจริงได้อย่างไร คำอธิบายเรื่องเผด็จการทหารที่มีสหรัฐอเมริกาหนุนหลังและคอยอาศัยบารมีของพระมหากษัตริย์นั้นตอบคำถามได้เพียงบางส่วน การจะเข้าใจให้รอบด้านมากขึ้น เราต้องสำรวจลึกถึงรากความคิดว่าด้วยสถาบันกษัตริย์ของไทย ให้เห็นความหมายที่แท้จริงของคำว่า "สถาบันกษัตริย์" ในบริบทศาสนาและวัฒนธรรม

หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยทฤษฎีสถาบันกษัตริย์ของไทย และชาดกอันเป็นประเภทวรรณกรรมศาสนาที่กล่าวได้ว่ามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้ทฤษฎีนี้แพร่หลายมากกว่า 700 ปี หนังสือเล่มนี้จะเน้นชาดกเรื่องที่นิยมกันมากที่สุดคือ เวสสันดรชาดก ซึ่งอาจจะเป็นชาดกที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในพุทธศาสนาเถรวาทของไทย เป็นเวลานับศตวรรษที่พระเวสสันดรได้สร้างกระบวนทัศน์อันแบบฉบับของผู้นำในอุดมคติไว้ในวัฒนธรรมการเมืองไทย ทั้งสำหรับพระมหากษัตริย์และเจ้านายทั้งหลาย ตลอดจนไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน เหตุใดชาดกเรื่องนี้จึงเป็นที่นิยมในหมู่ชาวไทยมายาวนาน และทำไมจึงเริ่มหมดความนิยมไปจากราชสำนักในช่วงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 19 (ต้นพุทธศตวรรษที่ 25)

ข้อมูลหนังสือ

  • ทฤษฎีกษัตริย์โพธิสัตว์: เวสสันดรชาดกในประวัติศาสตร์ไทย
  • แปลจากหนังสือ: Thailand's Theory of Monarchy: The Vessantara Jataka and the Idea of the Perfect Man
  • ผู้เขียน: Patrick Jory
  • ผู้แปล: ฑิตฐิตา ซิ้มเจริญ
  • สำนักพิมพ์: Illuminations Edition
  • จำนวนหน้า: 371 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2563
  • ISBN: 9786168215203