บทความทั้งหมดที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้มีคุณูปการอย่างสําคัญ นั่นคือ การสืบค้น หาข้อมูลหลักฐานในมิติต่างๆ อย่างกว้างขวาง ลุ่มลึก และรอบด้านที่สุดเท่าที่เคยมีมา ภายใต้กระบวนทัศน์ที่แตกต่างกัน...การใคร่ครวญข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์ หรือพระอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์อย่างไหนจริงกว่ากัน ที่สําคัญคือบทวิเคราะห์ว่า เหตุใดวงการวิทยาศาสตร์ไทยจึงยกย่องให้ท่านเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ? และเรื่องนี้สัมพันธ์กับเรื่องการเมืองของวงการวิทยาศาสตร์ไทยอย่างไร ? นับเป็นเรื่องที่น่าศึกษายิ่ง

ชัชวาล ปุญปัน ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนังสือเล่มนี้ได้นําเอาแนวคิดทั้ง 2 แบบมานําเสนอโดยมิได้วางอยู่บนอคติลําเอียงไปในทางใดทางหนึ่ง บทความที่นํามาทั้ง 2 แบบต่างก็พยายามหยิบเอาหลักฐานต่างๆ นานามาสนับสนุนจุดยืนของตัวเองอย่างเต็มที่ในการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ทรงแสดงให้เห็นความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งในฐานะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์และโหราศาสตร์อย่างน่าทึ่ง โดยผู้เขียนแต่ละคนก็ได้ใช้กระบวนท่าความคิดและความรู้เฉพาะทางของตัวเองอย่างผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่ง จนแม้แต่ผู้อ่านที่ไม่ได้มีความรู้เฉพาะทางของศาสตร์ดังกล่าวก็ยังรู้สึกว่าได้เปิดหูเปิดตาอยู่ไม่น้อย 

ทวีศักดิ์ เผือกสม หน่วยวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อมูลหนังสือ

  • พระจอมเกล้าฯ พยากรณ์ : ความย้อนแย้งของ "ดาราศาสตร์" กับ "โหราศาสตร์" ในสังคมไทยสมัยใหม่
  • ผู้เขียน: สิกขา สองคำชุม
  • ออกแบบปก: กิตติพล สรัคคานนท์
  • สำนักพิมพ์: Illuminations Edition
  • จำนวนหน้า: 368 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2562
  • ISBN: 9786168215081