ในงานเขียนของสามารถ ทองเฝือ เรื่อง "ญิฮาด" เล่มนี้ผู้เขียนได้ใช้ความเป็นนักรัฐศาสตร์ ความเป็นมุสลิม การเป็นผู้ทำงานด้านสันติวิธีและการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในพื้นที่ที่มีการเรียกร้องให้มวลชนเข้าร่วมทำการญิฮาด ถ่ายทอดนัยยะ ความหมาย เนื้อแท้ ตัวตนและจิตวิญญาณของการญิฮาดตามหลักการและคำสอนอิสลามออกมาให้สาธารณชนได้รู้จักและรับรู้ในสำนวนการเขียนที่รวมความเป็นเรื่องแต่งและแบบวิชาการไว้ด้วยกัน 

- ดร.อณัส อามาตยกุล

ข้อมูลหนังสือ