ผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเบอร์ลินเห็นจะได้แก่ Two Concepts Of Liberty ซึ่งคุณเนติวิทย์กับคุณชยางกูรแปลอยู่นี้ บทความนี้เป็นงานทางปรัชญา ที่มีคนเอามาใช้สอนและเรียนกันในมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก 

ข้อมูลหนังสือ