หนังสือ จีนก่อนคอมมิวนิสต์: ประวัติศาสตร์จีนที่คุณอาจไม่รู้ (The Age of Openness: China before Mao) ซึ่งแปลมาจากภาษาอังกฤษเล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านหลุดพ้นจากกรอบการมองประเทศจีนช่วงก่อน ค.ศ. 1949 ในแบบเดิมๆ ที่ว่าเป็นยุคของความขัดแย้งและการแย่งชิงอำนาจระหว่างขุนศึกหลังการล่มสลายของราชวงศ์ชิง การถูกเอารัดเอาเปรียบจากต่างชาติ สงครามต่อต้านญี่ปุ่นสงครามกลางเมือง การใช้อำนาจแบบเผด็จการของเจียงไคเช็ครวมทั้งความล้มเหลวของรัฐบาลก๊กหมินตั๋งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ผู้เขียนได้ชวนให้ผู้อ่านหันมามองยุคนี้ว่าเป็นยุคแห่งการเปิดกว้างทั้งในมิติทางการเมือง พรมแดน ความคิด และการค้า ซึ่งเมื่ออ่านจบแล้วท่านอาจได้ข้อสังเกตว่า สาธารณรัฐจีนเป็นยุคที่เปิดกว้างกว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้เหมาเจ๋อตุงในช่วง ค.ศ. 1949-1976 อย่างชัดเจน

- สิทธิพล เครือรัฐติกาล

ข้อมูลหนังสือ