สังคมนิยมนั้นมีความหมายที่กว้างขวางและหลากหลาย แต่สิ่งที่มีร่วมกันในฐานะที่เป็นแกนกลางความคิดสังคมนิยมก็คือ "ความเสมอภาค" ซึ่งเป็นทั้งอุดมคติและปฏิบัติการไปสู่อุดมคติของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่มีความคิดแบบสังคมนิยม แน่นอนว่าคนทั่วไปมักจะเข้าใจอย่างง่ายๆ ว่า ถ้าทุกคนเสมอภาคกัน ก็เท่ากับทำให้ทุกคนเหมือนกัน ผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยแก้ไขความเข้าใจที่บิดเบือนและไม่ถูกต้องดังกล่าวนี้ได้เป็นอย่างดี

- เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

ข้อมูลหนังสือ