การข่มขู่ทางอารมณ์ เป็นแนวคิดที่เสนอขึ้นในหนังสือ Emotional Blackmail (การข่มขู่ทางอารมณ์) โดย ดร.ซูซาน ฟอร์เวิร์ด นักจิตวิทยาชื่อดัง "การข่มขู่ทางอารมณ์" มักพบได้บ่อยในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเพื่อนฝูง ระหว่างสามีภรรยา ญาติพี่น้อง หรือในสังคมหน้าที่การงาน ผู้ข่มขู่จะใช้วิธีการ "ข่มขู่" ทั้งทางตรงหรือไม่ก็ทางอ้อม เช่น เรียกร้อง คุกคาม กดกัด เฉยเมย เพื่อทำให้ผู้ถูกข่มขู่เกิดความรู้สึกทางลบต่างๆ นานา ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกล้มเหลว ความรู้สึกผิด ความหวาดกลัว

อารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้จะสะสมอยู่ภายในใจของผู้ถูกข่มขู่จนกลายเป็นบาดแผล ผู้ถูกข่มขู่จะยอมสนองตอบข้อเรียกร้องของอีกฝ่ายเพื่อบรรเทาความรู้สึกไม่สบายใจเหล่านั้นให้ลดลง นานวันเข้าก็จะก่อตัวเป็นวงจรอุบาทว์ ผู้ข่มขู่ใช้วิธีการเหล่านี้เพื่อควบคุมผู้ถูกข่มขู่ กำหนดการตัดสินใจและพฤติกรรมของอีกฝ่ายเอาไว้ เพราะฉะนั้น ถ้าคุณตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่มี "การข่มขู่ทางอารมณ์" คุณต้องมองลักษณะของความสัมพันธ์นั้นให้ชัดเจน

เข้าใจว่ารูปแบบการข่มขู่เกิดขึ้นได้อย่างไร ดำเนินไปได้อย่างไร คุณและอีกฝ่ายรับบทบาทใด ในความสัมพันธ์นั้น ไม่ได้หมายความว่าจะให้คุณโยนความผิดให้กับอีกฝ่าย หรือคิดว่าอีกฝ่ายจงใจทำให้คุณลำบากใจ แต่เพื่อให้คุณรู้ว่าอีกฝ่ายใช้วิธีใดทำให้คุณไม่สบายใจ ไปจนกระทั่งบังคับคุณให้ร่วมมือกับเขาเพื่อหวังให้สภาพจิตใจของตนเองกลับมาสงบนิ่งได้อีกครั้ง เป้าหมายสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ก็คีอ หวังว่าทุกคนจะเข้าใจผลกระทบที่เกิดจากการข่มขู่ทางอารมณ์สามารถแยกแยะวิธีการข่มขู่ทางอารมณ์ได้ รวมทั้งถอนตัวออกจากวงจรของการข่มขู่ทางอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลหนังสือ