อัตตาดำรงอยู่ ทุกสิ่งก็ดำรงอยู่ อัตตาไม่ดำรงอยู่ ทุกสิ่งก็ไม่ดำรงอยู่ ดังนี้แล อัตตาคือทุกสิ่ง การตรึกตรองสืบค้นว่า อัตตาคือสิ่งใด นั่นคือการศิโรราบต่อทุกสิ่ง

ข้อมูลหนังสือ