หนังสือกฤษณมูรติสองภาษาเล่มนี้ จากมากหนังสือดั้งเดิมชื่อ Letters to the Schools: Volume 1 พิมพ์โดยมูลนิธิกฤษณมูรติแห่งราชอาณาจักร สำนักพิมพ์มูลนิธิอันวีกษณาจำเป็นต้องแยกฉบับดั้งเดิมออกเป็นสองเล่ม คือ ศักยภาพอันสูงสุดแห่งครู และ ความรู้คือพันธนาการ เพิ่อพิมพ์เป็นหนังสือสองภาษาได้โดยที่หนังสือไม่หนาและราคาไม่สูงเกินไปสำหรับผู้อ่าน

ข้อมูลหนังสือ