"Talented Gunius" หมายถึง คนที่มีพรสวรรค์ คนเก่งที่องค์กรถือเป็นคนพิเศษ เรียกว่า
Hi-Po โดยยอมจ่ายเงินเดือนแพงกว่ามนุษย์เงินเดือนทั่วไป และยังยอมลงทุนเพื่อพัฒนา
คนอัจฉริยะเหล่านี้ ไม่ว่าจะโดยการฝึกฝน ส่งไปดูงานหรือทำงานต่างประเทศ คนเหล่านี้คือฅ
คนที่ผู้เขียนได้มีโอกาสสัมภาษณ์มาตลอดระยะเวลา 20 ปี ในอาชีพ Executive Search
Consultant หรือ Headhunter โดยลูกค้าเกือบทั้งหมดเป็นองค์กรข้ามชาติในอันดับต้นๆ
ที่เรียกว่า Top 5 หรือ Top 10 ระดับโลกทั้งสิ้น

มาหาคำตอบเกี่ยวกับปัจจัยและทักษะสำคัญที่ทำให้คนเหล่านี้เป็นคนเก่งและประสบความ
สำเร็จ ว่าแตกต่างจากคนทั่วไปอย่างไร? หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนคัมภีร์ด้านชีวิตการ
ทำงาน ถือเป็นคู่มือและเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับผู้ที่ไม่มี Career Coach ส่วนตัว เพราะมี
หลักทฤษฎีและหลักปฏิบัติ เพื่อให้ผู้อ่านได้พัฒนาตนเอง ไปสู่ตำแหน่งในระดับผู้บริหาร
ขั้นสูงต่อไป

ข้อมูลหนังสือ

  • Talented Genius เผยรหัสลับ DNA คนเก่ง เปลี่ยนตนเองสู่ยอดมนุษย์ Hi-Po
  • ผู้เขียน: นงลักษณ์ ธนรักษ์
  • สำนักพิมพ์: วิช
  • พิมพ์เมื่อ: มิถุนายน 2565
  • ISBN: 9786168056509