กลยุทธ์ยุทธวิธี ผู้นำแบบซุนวู
ตำราพิชัยสงครามของซุนวูนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้มากมาย
หลากหลายแง่มุม ที่แน่นอนก็คือการนำไปใช้กับการดำเนินกิจการสงคราม 
การทหาร และการบริหารประเทศ ตำราพิชัยสงครามของซุนวู
ให้ข้อคิดที่ดีมากมายในเรื่องของการทำสงครามกับฝ่ายตรงข้าม 
และมิได้มุ่งเน้นไปที่การใช้กำลังและความรุนแรง 
หากแต่เป็นการใช้กลยุทธ์และสติปัญญา จนมีผู้กล่าวไว้ว่า 
หากในการทำสงครามของมนุษยชาติที่ผ่านมา 
ได้มีการศึกษาตำรายุทธของซุนวู อย่างแตกฉานแล้วล่ะก็ 
คงไม่เกิดการนองเลือดขึ้นมากมายอย่างที่เป็น 
ด้วยเหตุที่ขาดความเข้าใจในธรรมชาติของการชิงชัยที่แท้จริง 
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าไม่เพียงแต่ใช้ได้ในการดำเนินศึกสงคราม 
และกลเกมการเมืองเท่านั้น หากแต่ยังมีประโยชน์มากมาย
สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน การบริหารบุคคล 
องค์กรและการดำเนินธุรกิจอีกด้วย คำสอนของซุนวูนั้น
แพร่หลายอยู่ในชีวิตประจำวันโดยทั่วไป คงยากที่ผู้ใดจะมิเคยได้ยิน
ประโยคที่ว่า รู้เขารู้เรา รบร้อยชนะร้อย คำกล่าวอันเป็นอมตะนี้ก็นำมาจาก
ตำราพิชัยสงครามของซุนวูนั่นเอง ปัจจุบันนี้ 
ตำราพิชัยสงครามของซุนวูได้กลายเป็นปรากฏการณ์ของการบริหารไปทั่วโลก 
ความเข้าใจและการใช้หลักการของซุนวูเป็นความปรารถนาของทุกคน 
ที่ต้องการประสบความสำเร็จในการสร้างองค์กร ผู้นำ และธุรกิจทุกที่ทั่วโลก 
หากผู้ใดได้ศึกษาอย่างถ่องแท้และเข้าใจถึงปรัชญาของตำราแล้ว 
จะก่อเกิดประโยชน์ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอย่างมหาศาล

ข้อมูลหนังสือ