เต้า เต๋อ จิง — คัมภีร์ขนาดสั้น แต่ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจชั่วชีวิต

เต๋านี้เป็นเพียงเต๋ากระดาษ อันชี้นำไปสู่เต๋าที่แท้ ผู้รู้ย่อมละทิ้งเต๋ากระดาษนี้เสีย เพื่อเข้าสู่เต๋าที่เที่ยงแท้

ข้อมูลหนังสือ