หนังสือเล่มเล็ก กระทัด แต่อัดแน่นด้วยประเด็น ที่น่าจะช่วยให้ผู้อ่านชาวไทยเข้าใจหัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในโลกสมัยใหม่ได้ดีขึ้น

ในเดือนกันยายน ปี 2015 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ได้กลายเป็นกษัตริย์อังกฤษที่ครองราชย์ยาวนานที่สุด ในช่วงชีวิตของพระองค์ อังกฤษและโลกได้เปลี่ยนแปลงเกินความคาดหมายแต่พระองค์กลับยังทรงแน่วในปณิธาน เป็นเสาหลักสุดท้ายของความมั่นคง ความต่อเนื่อง และการบริการสาธารณะ

นักประวัติศาสตร์และนักการเมืองอาวุโส ดักลาส เฮิร์ด ซึ่งมีโอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิดในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยและรัฐมนตรีต่างประเทศ เขียนหนังสือเล่มนี้อธิบายชีวิตและบทบาทของพระราชวงศ์ ผู้ได้รับการชื่นชมสูงสุด ผู้ซึ่งต้องแบกรับพระราชภาระที่มีต่อหน้าที่คล้ายพระเจ้าจอร์จที่ 6 พระราชบิดา และต้องฟันฝ่าวิกฤตทั้งของชาติและครอบครัว การล่มสลายของจักรวรรดิ และเสียงแห่งความอึดอัดด้วยอยากแยกตัวจากสหราชอาณาจักร

ฮิร์ดได้ฉายภาพของสตรีผู้มีหัวใจอนุรักษนิยม แต่พร้อมจะยอมรับวิถีชีวิตสมัยใหม่

สตรีผู้ตระหนักว่า หากต้องการคงสรรพสิ่งไว้ ก็จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลหนังสือ