“หากเราต้องการสร้างบุคคลที่ประสบความสำเร็จ สร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงโอกาส สร้างเศรษฐกิจที่มีพลวัต และสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุขยิ่งขึ้น เราต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินนโยบายทางสังคมขนานใหญ่โดยมุ่งเน้นการแทรกแซงช่วงปฐมวัย”

 – เจมส์ เจ. เฮกแมน - นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล

เจมส์ เจ. เฮกแมน นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลจากมหาวิทยาลัยชิคาโก ได้กลั่นกรองงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์ ออกมาเป็นข้อเสนอว่าด้วยนโยบายการศึกษาและความเสมอภาคที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้กำหนดนโยบายด้านการศึกษา ครูอาจารย์ และผู้ปกครอง 

สำหรับเด็กๆ ในปัจจุบัน การเกิดในสภาพแวดล้อมต่างกันส่งผลกระทบใหญ่หลวงตลอดช่วงชีวิต เฮกแมนเชื่ออย่างยิ่งว่า หนทางที่จะนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพสำหรับทุกคนนั้น ไม่ใช่แค่การให้โอกาสที่เท่าเทียม แต่โอกาสนั้นต้องเริ่มขึ้นตั้งแต่ปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการบ่มเพาะปัญญา รวมถึงทักษะทางสังคมและอารมณ์

 

 

 

 

 

ข้อมูลหนังสือ