หนังสือสร้างแผนที่จริยศาสตร์ พยายามสะท้อนภาพแนวทางทางศิลธรรมที่หลากหลายในพุทธศาสนา ปรัชญาขงจื้อ และปรัชญาตะวันตก และอธิบายฐานความคิดทางจริยศาสตร์ เกี่ยวกับการมีสติ การใช้เหตุผลยับยั้งชั่งใจ การต่างตอบสนองทางศีลธรรม ความกตัญญู การเคารพยอมรับ ความเป็นอื่น และสถานะทางศีลธรรมครอบครัว

ข้อมูลหนังสือ